Sepet

Komisyon ve Çalışma Şartları Anlaşması

KOMİSYON VE ÇALIŞMA ŞARTLARI ANLAŞMASI

1. TARAFLAR

1.1. İşbu satıcı iş ortaklığı ve ilan sözleşmesi ("Sözleşme") Muhittin Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı Erdim Apt. No:42/1 Çorlu/TEKİRDAĞ adresinde bulunan Trakya Toptan Yapı Malzemeleri LTD. ŞTİ (TT) ile adresinde bulunan ("Satıcı") arasında akdedilmiştir

1.2. TT ve Satıcı işbu Sözleşmede münferiden "Taraf" ve müştereken "Taraflar" olarak anılacaklardır.

2. SÖZLEŞMENİN AMACI VE KAPSAMI

2.1. TT, www.favorinial.com alan adlı çevrimiçi elektronik ticaret platformunu ve mobil websitesini işletmekte olup tedarikçiler, aracılar, servis sağlayıcılar, üreticiler, tüketiciler, amacı ticari olan veya olmayan kurumlar arasında iletişimi ve iş süreçlerini hızlandıran, verimliliği artıran, finansal kaynaklardan tasarruf edilmesini sağlayan sanal bir pazaryerinde alışveriş yapma amacıyla tarafları bir araya getirmektedir. 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca aracı hizmet sağlayıcıdır.

2.2. İşbu Sözleşme uyarınca Satıcı, TT tarafından yönetilmekte olan www.favorinial.com alan adlı elektronik ticaret platformuna üye olmak ve bu platformda kuracağı Sanal Mağazadan satış yapmak, TT ise Satıcının kendisine ödeyeceği komisyon karşılığında sahibi olduğu elektronik ticaret platformu hizmetlerinden Satıcıyı faydalandırmak istemektedir.

2.3. İşbu Sözleşmenin amacını, Websitesi üzerinde TT ya da TT’nin belirlediği iş ortağı tarafından sunulan Hizmetlerden, Satıcıların yararlanmasına ilişkin şartların belirlenmesi ve bu doğrultuda Tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır.

2.4. Şüpheye mahal vermemek adına, işbu Sözleşme, yalnızca Taraflar arasında olup, TT tarafından Satıcıya sunulan Hizmetlere yönelik şekil ve şartları kapsamaktadır. Satıcılar ile Alıcılar arasındaki ilişki işbu Sözleşmenin kapsamına girmemektedir; TT işbu ticari faaliyette sadece, Satıcıya Sanal Mağaza açma, aktif bulunan mağazasının konumunu panelinde göstermek ve bu Sanal Mağazanın bulunduğu alanda ilan yayınlama hakkı vermektedir. Satıcı, Sanal Mağazadan gerçekleştireceği satış işlemlerinden, Alıcılara karşı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere sair mevzuat çerçevesinde bizzat sorumlu olacaktır.

3. TANIMLAR

Alıcı:
TT ile yaptığı Üyelik Sözleşmesi kapsamında Websitesine üye olan ve Satıcı tarafından Websitesi üzerinde verilen ilanlarla satışa arz edilen ürün ve/veya hizmetleri satın alan üyeyi ifade eder.

Hizmet:
Alıcı ve Satıcılar’ın işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmeleri ve ürün/hizmetlerini yayınlamaları amacıyla TT tarafından ücret karşılığında veya ücretsiz olarak Websitesinde sunulan ilan, yayınlama ve benzeri uygulamaları ifade eder.

Kullanıcı:
Websitesine erişimde bulunan tüm gerçek ve tüzel kişileri ifade eder.

Sanal Mağaza:
TT’nin Websitesi üzerinde TT prosedür ve kurallarına uygun olarak Satıcılara tahsis etmiş olduğu ve Satıcıların bir ya da birden fazla ürün ve/veya hizmetin satışına yönelik içerik ve görsellerden oluşan ilanlarını yayınlayabilme imkânına sahip oldukları sanal alanı ifade eder.

Satıcı:
TT ile yaptığı işbu Sözleşme kapsamında Websitesine üye olan ve Websitesi üzerinde oluşturduğu hesap üzerinden yayınladığı ilanlar aracılığıyla çeşitli ürün ve/veya hizmetleri satışa arz eden tüzel/gerçek kişi üyeyi ifade eder.

Satıcı Ofisi:
Satıcının, TT tarafından Websitesinde sunulan uygulamalardan ve Hizmetler’den yararlanabilmesi için gerekli işlemleri gerçekleştirebildiği, kendisinden talep edilen firma/kişisel bilgilerini girdiği, satış işlem detaylarını takip edebildiği, sadece Satıcı tarafından belirlenen kullanıcı adı ve şifre ile erişebildiği kendisine özel sanal sayfayı ifade eder.

Websitesi:
Mülkiyeti TT’ye ait olan ve TT’nin işbu Sözleşme ile belirlenen Hizmetler’i üzerinde sunmakta olduğu www.favorinial.com alan adına sahip internet sitesini, mobil uygulamalarını ve mobil siteyi ifade eder.

4. SATICININ HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Satıcı, “satıcı” sıfatını kazanabilmek için, öncelikle EK-1’de bulunan “Sanal Mağaza Açılışı İçin Gerekli Belge Listesi”nde yer alan belgeleri işbu Sözleşmenin elektronik ortamda onaylanması ve Satıcı Ofisi’ne yüklenmesi sırasında tam ve eksiksiz olarak temin edecektir. Satıcı tarafından işbu belgeler eksiksiz olarak sunulmakla birlikte, TT’nin Satıcının başvurusunu sebep göstermeksizin reddetme ve/veya ek belge talep etme hakkı saklıdır. Başvurusu kabul edilen Satıcı, Websitesinde bulunan üyelik formunu, eksiksiz ve gerçeğe uygun şekilde dolduracaktır. Başvuru sırasında Satıcı tarafından gerçeğe uygun olmayan yanlış bilgiler verilmesi nedeniyle doğabilecek tüm zararlardan bizzat Satıcı sorumlu olacaktır. Satıcı, şirketi adına işlem yapmaya yetkili kişileri kayıt esnasında ilgili formda bildirecek ve bu kişilerin yapacağı her türlü işlem TT nezdinde Satıcıyı temsilen yapılmış kabul edilecektir.

4.2. Satıcı, Satıcıya ve yetkili temsilcisine ait bilgiler başta olmak üzere temin etmiş olduğu belge ve bilgilerde meydana gelebilecek her türlü değişikliği, değişikliğin meydana gelmesinden itibaren en geç 15 (on beş) gün içinde, TT’ye bildirmekle ve sistemdeki kaydını buna uygun olarak güncellemekle yükümlüdür.

4.3. Satıcı, Websitesine üye olduğu esnada Websitesinde ilan edilen kurallara ve ilgili iş içeriğine göre bir kullanıcı adı ve şifre oluşturacak; Sanal Mağazasına, profil sayfasına erişmek ve diğer bazı işlemleri gerçekleştirebilmek için bu bilgileri kullanacaktır. Satıcının şifre ve kullanıcı adının güvenliği ve gizliliği tamamen Satıcının sorumluluğundadır, bu nedenle de kendi profili üzerinden giriş yapılarak gerçekleştirilen tüm işlemlerden bizzat ve münhasıran sorumludur.

4.4. Satıcı, her türlü reklam ve ilanın Websitesinde yayınlanmasını sağlayacak gerekli teknik altyapının oluşturulması için TT ile tam işbirliği içinde olmayı ve bunun için gerekli her türlü belgeyi temin etmeyi kabul ve taahhüt eder.

4.5. Satıcı, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve kişisel verilere hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek ve kişisel verilerin muhafazasını sağlamak amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbiri almak zorundadır ve bu önlemlerin alınması hususunda sorumludur. Satıcı ayrıca, Websitesinde ve Sanal Mağazada yayınladığı ilanlara yönelik her türlü görsel, yazılı ve sair sağlanan bilgi ve içeriklerin gerçekliğinden, güvenilirliğinden, doğruluğundan ve hukuka uygunluğundan bizzat sorumludur. Ek olarak, Satıcı, Websitesini kendi veya üçüncü bir kişi adına, bir veri tabanı, kayıt veya rehber yaratmak, kontrol etmek, güncellemek, değiştirmek ve diğer üyelerin kişisel bilgilerine erişmek ve başka bir sisteme indirmek amacıyla kullanmamayı kabul beyan ve taahhüt eder. Satıcı, bu madde hükmünü ihlal etmesi halinde Sözleşmenin Madde 7.5 ’inin uygulanacağını kabul eder. Satıcı Websitesinde ve Sanal Mağazada yayınladığı ilanlara yönelik her türlü görsel, yazılı ve sair sağlanan bilgi ve içeriklerin üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmesi halinde üçüncü kişilere karşı ve TT’ye karşı sorumludur.

4.6. Satıcı EK-4’te bulunan "Satış ve İlan Koşulları"nda belirtilen tüm hüküm ve koşulların Sözleşmenin esaslı unsurlarından olduğunu ve bunlara uygun faaliyet gösterdiğini ve göstereceğini kabul ve taahhüt eder.

4.7. Satıcı, Websitesine kendisi tarafından iletilmiş olan her türlü ilan, içerik ve görsel üzerinde her daim hak sahibi olmaya devam edecektir. Bununla birlikte Satıcı, söz konusu içeriğin, reklam ve tanıtım için hazırlanan ekran görüntüleri ve her türlü görsel ve içerikte kullanılmasına (örneğin, Sanal Mağazası’nın www.favorinial.com sitesinin reklamında ve dijital pazarlama faaliyetlerinde anlık olarak görünmesi) yönelik olarak gerekli her türlü hak ve yetkiyi, süre ve yer kısıtlaması olmaksızın ve bilabedel TT’ye tahsis ettiği kabul, taahhüt ve beyan eder.

4.8. Satıcı, kendisiyle Websitesi üzerinden iletişime geçen Alıcıları Websitesi dışında alışveriş yapmaya teşvik etmeyecek ve kendisine bu yönde gelen teklifleri de reddedecektir. Satıcı, hiçbir surette TT kampanya ve indirimlerini manipüle eden davranışlarda bulunmayacaktır.

4.9. TT, Satıcıya ürünlerini daha profesyonel bir biçimde sunabilmesine yardımcı olmak için kullanılan görseller ile ilgili yardımcı olunabilecektir. info@favorinial.com üzerinden satıcı talepte bulunabilir.

4.10. Satıcı, Ödeme Koruma Sistemi’ne uygun davranmayı taahhüt eder. Ödeme Koruma Sistemi’ne göre Alıcı ürünü satın aldıktan sonra, ürün bedeli favorinial.com havuz hesabına aktarılır. Satıcı, ürünü belirttiği süre içerisinde Alıcı’ya ulaştırdıktan sonra, Alıcı ürünü inceleyerek siparişe onay verir. Bu onay ile ödeme favorinial.com havuz hesabından Satıcının hesabına aktarılır. Satıcı, Websitesinde (https://www.favorinial.com/guvenli-odeme-sistemi) Güvenli Ödeme Sistemi’ne ilişkin tüm hüküm ve şartlarına erişim sağlayabileceğini ve bunları anladığını kabul eder ve TT’yi söz konusu işlemleri gerçekleştirebilmesi için yetkilendirir.

5. TT’NİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1. TT, Satıcı tarafından üyelik işlemi esnasında ve üyelik boyunca temin edilen şahsi ve ticari bilgileri güvenli bir ortamda saklayacaktır. TT, bu bilgileri Hizmetler’in tam ve gereği gibi işletilmesi için gereken uygulamaların yürütülmesi, istatistiki değerlendirmelerin yapılması amacıyla kendisinin ve iş ortaklarının faaliyetlerinin, uygulamalarının reklamı, pazarlanması, ilanı, kredibilite sorgusu ve sair amaçlarla, kullanabilir ve belirtilen sebeplerle sınırlı olmak kaydıyla üçüncü kişilere açıklanabilir. Bu anlamda Satıcı, kendine ait bilgilerin TT tarafından işbu madde hükmüne göre kullanılıp saklanmasına rıza gösterecektir.

5.2. TT, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve 6563 sayılı Elektronik Ticaret Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında mesafeli sözleşme kurulmasına aracılık eden sıfatına ve Aracı Hizmet Sağlayıcı niteliğine sahiptir. Bu sebeple de TT’nin, Satıcı tarafından Websitesinde yayınlanan içerikleri kontrol etme yükümlülüğü bulunmamaktadır. TT, Websitesi üzerinden gerçekleştirilen mesajlaşmalar da dâhil olmak üzere her türlü içeriği kontrol etmek ya da bu içerik ve içeriğe konu ürün veya hizmetle ilgili hukuka aykırı bir faaliyetin veya durumun söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü olmamakla birlikte, söz konusu içerikleri dileği zaman kontrol etme ve gerekli görürse erişime kapatma ve silme hakkına sahiptir. TT ayrıca, mahkeme ve hakem heyeti de dahil olmak üzere herhangi bir yargı makamının kararını yerine getirmek için ve bu kapsamla sınırlı olmak üzere söz konusu içerikler üzerinde işlem gerçekleştirebilecektir.

5.3. TT’nin Satıcının Websitesinde yayınladığı herhangi bir içeriğin yürürlükteki mevzuata aykırı olduğunu tespit etmesi halinde bu içeriği derhal kaldırma hakkı her zaman saklıdır. Böyle bir durumda Satıcı her ne isim altında olursa olsun TT’den herhangi bir tazminat talep edemez.

6. MALİ HUSUSLAR

6.1. Satıcı, işbu Sözleşmede belirtilen edimlerini tam ve gereği gibi yerine getirmesi koşuluna bağlı olarak Hizmetler’den faydalanabilecek ve Websitesi üzerinden gerçekleştireceği satış işlemleri karşılığındaki ücrete hak kazanacaktır. TT tarafından Satıcıya uygulanacak olan komisyon oranları %7’dir, ayrıca en yakın mağaza ve mağaza teslim ürünleri için aylık 150 TL bedel alınacaktır.

6.2. Satıcı 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu Madde 230 ve 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu Madde 8 uyarınca satılan ürün ve hizmetle ilgili fatura veya perakende satış fişi düzenlemek zorundadır. Bu anlamda Satıcı, Alıcı’ya gönderdiği ürün ve/veya hizmeti fatura keserek teslim etmeyi kabul ve taahhüt eder.

6.3. İşbu Sözleşmenin Madde 7.5’i uyarınca, TT, maruz kaldığı her türlü zararı, kaybı, masrafı, gideri veya üçüncü kişilerin taleplerini takdiri tamamen kendisinde olmak üzere Satıcının cari hesabından mahsup edebilir veya Satıcıdan bizzat tahsil edebilir.

7. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ, FESHİ VE TAZMİNAT

7.1. İşbu Sözleşme, Satıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmakla yürürlüğe girecek olup, yürürlük tarihinden itibaren belirsiz süreli olarak geçerlidir.

7.2. Taraflar, herhangi bir sebebe dayanmaksızın ve tazminat ödeme yükümlülüğü altında bulunmaksızın, yazılı olarak bildirimde bulunmak kaydıyla işbu Sözleşmeyi her zaman feshedebilir. Sözleşmenin TT tarafından bu suretle feshedilmesi halinde Satıcı, fesih tarihine kadar TT tarafından sunulan hizmete ilişkin bedelleri ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu fesih yalnızca Taraflar’ın ilişkisini etkileyecek; Satıcının Sanal Mağazası üzerinden yapmış olduğu satışlara yönelik olarak Alıcılara karşı mevcut olabilecek tüm sorumlulukları devam edecektir.

7.3. Taraflar’dan birinin iflas etmesi, iflasın ertelenmesi talebinde bulunması, acze düşmesi, konkordato teklifinde bulunması, kayyum atanması, tasfiyeye girmesi veya hakkında fesih davası açılması hallerinde, Sözleşme kendiliğinden sona erecektir.

7.4. Taraflar işbu Sözleşmenin EK-4’ünde yer alan hüküm ve şartların her birinin esaslı olduğunu ve bu hüküm ve şartlara aykırılık halinde TT’nin Sözleşmeyi derhal fesih hakkı bulunduğunu kabul eder. Bunların yanında TT Sözleşmeyi feshetme hakkını kullanmasa dahi, söz konusu aykırılık hallerinde TT Hizmetler’i geçici olarak durdurma ve askıya alma hakkına her zaman sahip olacaktır. Bu durumlarda Satıcının, Alıcı’ya karşı her türlü sorumluluğu devam edecektir.

7.5. Satıcı, işbu Sözleşmenin hükümlerinden birini ihlal etmesi veya Satıcı sayfasında ilan edilen satış kurallarına uyulmaması sebebiyle TT’nin doğrudan veya dolaylı olarak uğramış olduğu her türlü hukuki/idari/cezai zararı, kaybı, masrafı, gideri ve üçüncü kişilerin taleplerini TT’nin herhangi bir makama başvurmasına gerek olmaksızın ve ilk talebi üzerine, tamamen ve derhal tazmin etmekle yükümlüdür. Şüpheye mahal bırakmamak adına, TT’nin söz konusu hakkını kullanması TT’nin Sözleşmeyi feshedip feshetmemesinden bağımsızdır ve TT Sözleşmeyi feshetmeksizin söz konusu tazminata hak kazanır.

7.6. Satıcı, TT aleyhine dava, tüketici şikayeti, savcılık soruşturması ve icra takibi de dahil olmak üzere herhangi bir yasal takibin başlatılması veya bankalardan, bakanlıklardan, adli veya idari makamlardan, emniyet müdürlüklerinden ve diğer tüm sair özel kuruluş ya da kamu kuruluşları tarafından herhangi bir bilgi veya belgenin talep edilmesi halinde TT’nin kendisini savunması veya talep edilen bilgi ya da belgeleri sunması için gereken tüm bilgi ve belgeleri derhal temin edecektir. Satıcı tarafından, talep edilen süre içinde TT’ye temin edilmeyen bilgi ve belgeler nedeniyle doğacak her türlü zarar ve/veya ceza, Satıcıya yansıtılacaktır. Ayrıca, bu tutarlar, Satıcıya ait tüm mağazalardan tahsil edilebilecektir. Ayrıca, TT’ye herhangi bir icra dairesinden ya da benzeri bir makamdan Satıcı aleyhine düzenlenmiş bir haciz ihbarnamesi tebliğ edilmesi, TT’nin Satıcının dolandırıcılık ya da sahtecilik teşkil edebilecek bir davranışının söz konusu olabileceğine veya Sanal Mağazada sahte ürün satışının yapıldığına ilişkin makul bir şüphe duyması veya Alıcıların ya da üçüncü bir kişinin mağduriyetini önlemek ya da azaltmak amacını taşıyan diğer makul sebeplerle, TT, Satıcının favorinial.com hesabındaki bakiyeyi, haciz ihbarnamesinin mevcut olması halinde belirtilen miktarla sınırlı olmak üzere; diğer hallerde ise söz konusu ihlal ya da mağduriyeti karşılayabilecek makul bir miktarı 120 (yüz yirmi) günlük bir süre için ve Satıcıya haber vermeksizin bloke edebilir.

8. SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİKLERİ VE BİLDİRİMLER

8.1. Satıcı, işbu Sözleşmeyi elektronik ortamda onaylayarak, Sözleşmeye taraf ve Sözleşmenin hükümleriyle bağlı olacaktır. TT gerekli olduğuna kanaat getirdiği takdirde işbu Sözleşmenin hüküm ve şartlarını tek taraflı olarak uygun göreceği herhangi bir zamanda değiştirme hakkına sahiptir. Şüpheye mahal vermemek adına, TT belirli hizmetlerin kısmen ya da tamamen ücretli hale gelmesine ilişkin olanlar da dahil olmak üzere Sözleşmeye eklemeler yapma hakkına da sahiptir.

8.2. Söz konusu Sözleşme değişiklikleri TT tarafından (i) Satıcının TT’ye Websitesine üye olurken bildirdiği adrese e-posta gönderilmesi, (ii) Satıcı sayfası ekranında duyurulması veya (iii) Websitesinde yayınlanması yoluyla yapılabilir. İşbu Sözleşmenin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte geçerlilik kazanacak, geri kalan hükümler aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir.

8.3. Şüpheye mahal vermemek adına, TT Sözleşmenin imza tarihinden sonra meydana gelen mevzuat değişiklikleri gereği yapmak zorunda olduğu Sözleşme değişikliklerini Satıcıya bildirmekle yükümlü değildir. Ayrıca Websitesi üzerinde sunulacak olan Hizmetler’in ve TT tarafından uygulanan kampanyaların detayları, ürünlerin sergilenme süreleri, ek imkânlar ve teknik özellikler TT tarafından önceden habersiz olarak değiştirilebilecektir. TT tarafından yapılan değişiklikler yayınlanma tarihinde yürürlüğe girecek ve bağlayıcı olacaktır, Satıcı işbu değişikleri Websitesinden takip etmek ve değişikliklerin gereklerini yerine getirmekle yükümlüdür.

8.4. Satıcı, TT tarafından herhangi bir ön bilgilendirme yapılmasını beklemeksizin TT’nin Websitesi üzerinden duyurduğu ve uyguladığı kampanya ve indirimleri takip etmek, kampanya kapsamına dahil edilen ürünlerle ilgili olarak tüm kampanya koşullarını uygulamak ve tüm kampanya koşullarına vakıf olarak kendisine gelen Alıcı taleplerini kampanyaya uygun olarak yönetmekle yükümlüdür.

8.5. Taraflar, Satıcının Websitesine üye olurken bildirdiği e-posta adresi vasıtasıyla veya fiziki posta adreslerine iadeli taahhütlü posta ile gönderilecek bildirimler aracılığıyla iletişim kuracaklardır. Satıcının Websitesine kayıtlı adresine e-posta gönderimi yazılı iletişim olarak kabul edilecek olup, Satıcının e-posta adresini düzenli olarak kontrol etme ve yükümlülüğü olacaktır. Satıcının bildirmiş olduğu adres ve/veya e-posta adreslerinin değişmesi durumunda, değişikliğin yazılı olarak derhal diğer Tarafa bildirilmediği takdirde son adres ve/veya e-posta adreslerine yapılan bildirimler geçerli ve bağlayıcı kabul edilecektir.

8.6. Karşı Tarafın temerrüdüne, Sözleşmenin feshine ve Sözleşmeden dönmeye ilişkin bildirimler hakkında da işbu Sözleşmenin Madde 8.5’i uygulanacaktır.

9. GİZLİLİK

9.1. Taraflar’ın işbu Sözleşmenin ifası sırasında birbirleri hakkında edindikleri her türlü ticari, finansal, patent ve know-how, bilgi, buluş, iş, metot, telif hakkı, marka, müşteri bilgileri ve sair tüm bilgiler “Gizli Bilgi” olarak kabul edilecek ve işbu Sözleşme süresince ve Sözleşmenin sona ermesini takip eden 3 (üç) yıl boyunca Gizli Bilgi olarak değerlendirilecektir.

9.2. Taraflar, Gizli Bilgiler’i gizli tutacak ve alıcı Tarafın, ifşa eden Tarafın önceden yazılı onayını alması veya söz konusu ifşaatın uygulanan kanunlar veya bir mahkeme emri tarafından gerekli kılınması halleri haricinde, herhangi bir üçüncü tarafa ifşa etmeyeceklerdir. TT’nin Gizli Bilgiler’i üyeler arasında çıkan uyuşmazlıklarda diğer Kullanıcıların yasal haklarını kullanabilmeleri amacıyla ve sadece bu kapsamlı sınırlı olmak üzere uyuşmazlığa taraf olabilecek diğer Kullanıcılara iletebilme hakkı saklıdır.

10. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

10.1. favorinial.com markası ve logosu, favorinial.com mobil uygulamasının ve Websitesinin tasarımı, yazılımı, alan adı ve bunlara ilişkin olarak TT tarafından oluşturulan her türlü marka, tasarım, logo, ticari takdim şekli, slogan ve diğer tüm içeriğin her türlü fikri mülkiyet hakkı ile TT’nin mülkiyetindedir. Satıcı, TT’nin veya bağlı şirketlerinin mülkiyetine tabi fikri mülkiyet haklarını TT’nin izni olmaksızın kullanamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz ve bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz. Satıcı, favorinial.com’un bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.

10.2. Satıcı, www.favorinial.com aracılığıyla gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerinde TT’nin ve üçüncü kişilerin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyeceğini taahhüt etmektedir. TT, üçüncü kişilerin veya TT’nin fikri mülkiyet haklarını ihlal edecek nitelikte faaliyet gösteren Satıcının sözleşmesini feshetme hakkını saklı tutmaktadır. Satıcı, bu madde hükmünün ihlal etmesi halinde Sözleşmenin Madde 7.5’inin uygulanacağını kabul eder.

10.3. TT, www.favorinial.com üzerinde gösterilen faaliyetlerde fikri mülkiyet haklarına itibar edilmesine ve bu konuda herhangi bir ihlal olmamasına azami önem göstermektedir. Bu nedenle, www.favorinial.com üzerindeki sahte ürünler ve diğer her türlü marka ve fikri mülkiyet hakkı ihlallerine ilişkin bir uzlaşma mekanizması yaratabilmek ve Satıcılar’ının yargı makamları önünde yaşayabileceği sorunları en aza indirgeyebilmek adına bir Marka Koruma Merkezi (“Merkez”) oluşturmuştur. Merkez, Websitesi üzerinden markasının veya diğer herhangi bir fikri mülkiyet hakkının ihlal edildiğini ileri süren hak sahiplerinin şikayetlerini kabul ederek, bu şikayetleri inceleyecektir. Şikayeti yerinde görmesi halinde tarafları uzlaştırabilmek adına Satıcı ile iletişime geçerek ihlale sebep olan içeriği kaldırmasını talep edebilecek ve söz konusu Satıcının bilgilerini şikayet sahibine iletebilecektir. TT’nin incelemeyi gerçekleştirebilmek adına ek bilgi ve belge talep etme hakkı saklıdır. Şüpheye mahal bırakmamak adına, söz konusu Merkez’in amacı Websitesi üzerinde gerçekleşebilecek fikri mülkiyet ihlallerinin uzlaşmacı yollarla çözümüne aracılık etmektedir. Merkez, TT’nin söz konusu durumlarda bir karar mercii olarak hareket ettiği ya da sorumluluk üstlendiği şeklinde yorumlanamaz.

11. MÜCBİR SEBEP

11.1. Ayaklanma, ambargo, devlet müdahalesi, isyan, işgal, savaş, seferberlik, grev, lokavt, iş eylemleri veya boykotlar dahil olmak üzere işçi-işveren anlaşmazlıkları, siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi, yangın, patlama, fırtına, sel, deprem, göç, salgın veya diğer bir doğal felaket veya Taraflar’dan birinin kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar ("Mücbir Sebep") Taraflar’dan herhangi birinin ("Etkilenen Taraf") bu Sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Etkilenen Taraf, diğer Tarafa yazılı olarak derhal bu Mücbir Sebep’i, bununla ilgili tüm detayları ve delilleri ve bu durumun muhtemel süresini bildirmekle yükümlüdür. Etkilenen Taraf Mücbir Sebep’in sonuçlarını engellemek veya hafifletmek için makul çabayı göstermekle yükümlüdür.

11.2. Etkilenen Taraf, bu maddede yer alan yükümlülüklerine uymuş olması kaydıyla, ifası Mücbir Sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Sözleşmenin bir ihlali olarak kabul edilmeyerek, ifa için gerekli olan süre, söz konusu gecikmenin süresine eşit bir süre ile uzatılır.

12. UYGULANACAK HUKUK VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

12.1. İşbu Sözleşme münhasıran Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır.

12.2. İşbu Sözleşmeden kaynaklanan veya işbu Sözleşme ile bağlantılı olan her türlü ihtilaf, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri’nin münhasır yargı yetkisinde olacaktır.

13. MUHTELİF HÜKÜMLER

13.1. Delil sözleşmesi. Satıcı, işbu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda Tarafların resmi defter ve ticari kayıtları ile TT’nin veri tabanında, sunucularında tutulan e-arşiv kayıtlarının, elektronik bilgilerin ve bilgisayar kayıtlarının, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi anlamında delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

13.2. Tarafların İlişkisi. İşbu Sözleşmenin hiçbir hükmü, Taraflar veya onların külli veya cüz’i halefleri arasında bir acentelik, bayilik, distribütörlük, ortaklık veya ortak girişim ilişkisi kurulduğu şeklinde yorumlanamaz.

13.3. Sözleşmenin Bütünlüğü. İşbu Sözleşmenin ekleri, işbu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçasını teşkil eder ve işbu Sözleşmeyle birlikte göz önüne alınır ve yorumlanır. İşbu Sözleşme, Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturmakta ve işbu Sözleşmenin konusuna ilişkin olarak Taraflar arasındaki sözlü veya yazılı önceki tüm taslakları, anlaşmaları, düzenlemeleri ve mutabakatın ilga etmektedir.

13.4. Bölünebilirlik. İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün yetkili herhangi bir mahkeme, tahkim heyeti veya idari makam tarafından tümüyle veya kısmen geçersiz veya uygulanamaz olduğu veya makul olmadığına karar verilmesi halinde, söz konusu geçersizlik, uygulanamazlık veya makul olmama ölçüsünde işbu Sözleşme bölünebilir olarak kabul edilecek ve diğer hükümler tümüyle yürürlükte kalmaya devam edecektir.

13.5. Sözleşmenin Devri. Satıcı, TT’nin önceden yazılı onayını almaksızın işbu Sözleşmedeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik edemeyecektir.

13.6. Tadil ve Feragat. Taraflar’dan birinin Sözleşmede kendisine verilen herhangi bir hakkı kullanmaması ya da icra etmemesi, söz konusu haktan feragat ettiği anlamına gelmeyecek veya söz konusu hakkın daha sonra kullanılmasını ya da icra edilmesini engellemeyecektir.

13 (on üç) madde ve 4 (dört) ekten ibaret bu Sözleşme, Taraflar’ca her bir hükmü okunarak, Satıcı tarafından elektronik ortamda onaylanmak suretiyle akdedilerek yürürlüğe girmiştir.

EKLER:

EK-1: Sanal Mağaza Açılış Gerekli Belge Listesi

EK-2: Yasaklı Ürünler Listesi

EK-3: Finansal ve Özel Çalışma Şartları

EK-4: Satış İlan ve Koşulları

EK-1

Sanal Mağaza Açılışı İçin Gerekli Belge Listesi

Sermaye şirketi iseniz:

1. Vergi levhası fotokopisi

2. Şirket kuruluş ticaret sicil gazetesi fotokopisi

3. İmza sirküleri fotokopisi

4. İlgili ticaret sicilinden alınacak güncel faaliyet belgesinin aslı

 

Şahıs şirketi, tacir veya adi ortaklık iseniz:

1. Ortaklık sözleşmesi

2. Nüfus cüzdanı fotokopisi

3. Faaliyet belgesi

4. İmza sirküleri

5. Vergi levhası

TT yukarıda sayılan belgelere ek olarak, ayrıca belge talep edilebilecek ve üyelik kabul kararını nihai olarak verme yetkisine sahip olacaktır.

EK-2

Yasaklı Ürünler Listesi

1. 1. Airbag ve ekipmanları

2. Alım-satımı devlet iznine tabi olan ürünler

3. Alkollü içecekler

4. Askeri teçhizat

5. Ateşli silahlar ve bıçaklar

6. Canlı hayvan

7. Cinsel aktiviteye ilişkin ürünler

8. Çalıntı mallar, seri numarası çıkarılmış ürünler

9. Deneme Boyu / numune (tester) parfüm ve sair kozmetik ürünleri

10. Diğer kurum, kuruluş ve e-ticaret platformlarına ait hediye çeki ya da indirim kuponları

11. Dinleme cihazları

12. Emniyet kemeri adaptörü

13. Hisse senedi, tahvil, bono

14. İlaç testlerini geçmeye yönelik yardımcı maddeler

15. İnsan ve diğer canlı organları

16. Kaçak ve ithalatı yasak ürünler

17. Kişilik hakları

18. Kopya ve bandrolsüz ürünler

19. Kültür ve tabiat varlıkları

20. Maymuncuk ve kilit açıcılar

21. Mucizevi tedavi ürün veya hizmetleri, falcılık ve büyücülük ve sair hizmetler

22. Pornografik içerikli malzemeler

23. Promosyon ürünleri

24. Radar dedektörleri

25. Reçeteli ilaçlar, lensler ve gıda takviyeleri

26. Resmi kıyafetler ve üniformalar

27. Sahte veya replika ürünler

28. Sosyal ağ ve diğer internet üyelik hesapları

29. Şans oyunları biletleri

30. Taşıtların yönetim sistemine müdahale amacıyla kullanılan cihaz ve teçhizat

31. Telif hakkını haiz ürünler

32. Telsiz ve komünikasyon cihazları

33. Toplu elektronik posta adresleri ve listeleri

34. Tütün mamulleri ve elektronik sigaralar

35. TV dekoderleri ve şifreli yayın çözücüler

36. Uyuşturucu maddeler

37. Ürün özelliği taşımayan satışlar

38. Ürün vasfına sahip olmayan listelemeler

39. Web ortamında saldırma ve program kırma yazılımları

40. Yanıcı ve patlayıcı maddeler

41. Yasaklı hayvan türleri

42. Yasaklı yayınlar

EK-4

Satış ve İlan Koşulları

1. Satıcı, Sanal Mağazası’nda ve ilanlarda sergilediği ürün ve hizmetlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmayacağını, herhangi aldatıcı, yanlış veya eksik bilgi içermediğini, hak ihlaline sebep olmayacağını, söz konusu ilan ve içeriklerin ilgili olduğu ürün ve hizmetlerin internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için tüm hak, yetki ve sorumluluğun kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

2. Satıcı, Sanal Mağazasında kesinlikle taklit/sahte, izin gerektiren ve/veya izni olmayan ürün teşhir etmeyecek ve satmayacaktır. Ayrıca Satıcı, EK-2’de yer alan "Yasaklı Ürünler Listesi"nin içeriğini sürekli olarak takip edecek ve bu listede yer alan ürünlerin teşhirini ve satışını yapmayacaktır. Satıcının EK-2’de yer alan ürünlerin teşhirini veya satışını yapması halinde, bu fillerin hukuka aykırılığından dolayı TT’ye yöneltilebilecek talepler veya üçüncü kişilerin marka hakları dahil olmak üzere fikri ve sınai mülkiyet haklarının ihlallerinden kaynaklanabilecek taleplerin tek muhatabı ve sorumlusu Satıcı olacaktır.

3. Satıcı, Websitesi üzerinde gerçekleştirdiği ilan ve satış işlemlerinde; işbu Sözleşmenin hükümlerine, Websitesinde belirtilen tüm şart ve koşullara ve yürürlükteki mevzuata, ahlak kurallarına ve kamu düzenine uygun olarak hareket etmeyi taahhüt eder. Satıcının bu hüküm aksine yapacağı tüm işlem ve eylemlerde hukuki ve cezai sorumluluk kendisine ait olacaktır.

4. Satıcı, TT’nin önceden yazılı rızası alınmaksızın Websitesinde yer alan içeriğin bütününü veya bir kısmını ticari amaçlarla kopyalamayacak, işlemeyecek, kullanmayacak veya umuma arz etmeyecektir. Satıcı ayrıca, TT’ye veya Alıcılara spam veya zincirleme e-posta göndermeyecektir.

5. Satıcı, Websitesinde yürüttüğü tüm faaliyetlerini Websitesine teknik olarak hiçbir surette zarar vermeyecek şekilde yürütmekle yükümlüdür. Satıcı, Websitesine sağlayacağı tüm bilgi, içerik, materyal ve sair içeriğin sisteme zarar verecek her türlü program, virüs, yazılım, lisansız ürün, truva atı, vb. gibi içermemesi için gerekli koruyucu yazılımları ve lisanslı ürünleri kullanmak da dâhil olmak üzere gerekli her türlü tedbiri aldığını, bu madde hükmünün uygulanması amacıyla TT tarafından talep edilen önlemleri derhal almayı kabul ve taahhüt eder. Satıcı ayrıca Websitesindeki profiline robot veya otomatik giriş yöntemleriyle girmeyeceğini kabul eder.

6. Satıcı, Alıcılarla Websitesinden yapılacak satışlarda akdedilecek mesafeli satış sözleşmelerinde satıcı taraf olduğunu, TT’nin işbu mesafeli satış sözleşmesi ilişkisinde taraf olmadığını, Alıcılara karşı yürürlükteki tüketici hukuku mevzuatı ve sair mevzuat kapsamında her anlamda bizzat sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Bu bağlamda Satıcı, Sanal Mağazası’nda sergilediği ve sattığı tüm ürünlerin kalitesinden, mevzuata uygunluğundan, garanti belgesi verilmesinden, faturalandırılmasından ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis vs. hizmetlerinden ve ürünlerin süresinde teslim edilmesinden bizzat ve münhasıran sorumlu olacak ve Alıcı istek ve taleplerine mümkün olan en kısa sürede dönüş yapacaktır.

7. Satıcı, Sanal Mağaza aracılığıyla Websitesi üzerinde yayınladığı tüm ilan ve içeriklerle bağlıdır ve bunlardan kaynaklanan tüm taahhütlerinden sorumlu olacaktır. TT, Satıcının faaliyetlerinin işbu Sözleşme koşullarına ve Websitesinde beyan edilen politika, kural ve şartlara uymaması, mevzuata aykırılık teşkil etmesi, hukuki, teknik ve özellikle bilgi güvenliği anlamında risk oluşturduğunun tespit edilmesi, üçüncü kişilerin şahsi ve ticari haklarına halel getirici mahiyette olması sebebiyle, Satıcıya herhangi bir ön ihtarda bulunmadan ilgili ilanların yayınını geçici veya sürekli olarak durdurabilir, üyeliği askıya alabilir veya üyeliğe son verebilir.

8. Satıcı, satışa sunduğu ürün ve hizmetleri, başta 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile ilgili yönetmelikleri olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerini dikkate alarak uygun ve doğru kategoride listelemekle, ürün veya hizmet ile ilgisi olmayan kelimeleri kullanmamakla, mevzuata aykırı ürün içerikleri oluşturmamakla yükümlüdür. TT tarafından Satıcının herhangi bir ürün veya hizmet hatalı kategorilendirdiğinin veya Mal/Hizmet ile ilgili olarak yanıltıcı bilgi ve/veya içerikler yayınladığının tespit edilmesi halinde, TT ilgili ürün veya hizmeti Websitesinden kaldırma hakkına sahiptir.

9. Satıcı, faaliyetlerini iyi niyet ve dürüstlük kurallarına uyarak ve basiretli bir tacir gibi gerçekleştirmeyi, TT’nin iç işleyişine ve online operasyonlarına zarar veren faaliyetlerden kaçınmayı, bu faaliyetlerle ilgili uyuşmazlıklarda TT’nin kendisini denetim hakkının bulunduğunu peşinen kabul ve taahhüt eder.

10. Satıcı, favorinial.com markası başta olmak üzere TT’nin ve iştiraklerinin sahip olduğu marka ve sair fikri ve sınai mülkiyete konu ürünleri ile veya ticaret unvanlarını Satıcı veya Sanal Mağaza ismi olarak veya üçüncü bir kişinin fikri mülkiyet hakları ve kişilik hakları dahil olmak üzere herhangi bir hakkını ihlal edecek şekilde kullanamaz.


Satıcı Olmak İçin Gerekli Evraklar

Anonim, Limited ve Adi Ortaklıklar İçin İstenen Evraklar:

Güncel Faaliyet Belgesi (Son 6 Ay)

Vergi Levhası

Şirket Kuruluş Ticaret Sicil Gazetesi

İmza Sirküleri

Ortaklık Sözleşmesi (Adi Ortaklıklar için)

Komisyon ve çalışma şartları anlaşması

Satıcı reklam sözleşmesi

 

Şahıs Şirketleri için İstenen Evraklar:

Güncel Faaliyet Belgesi (Son 6 Ay)

Vergi Levhası

İmza Sirküleri

Nüfus Cüzdan Fotokopisi

Komisyon ve çalışma şartları anlaşması

Satıcı reklam sözleşmesi

 

Şirketinizin türüne göre gerekli evrakları hazırladıktan sonra tarafımıza göndermeniz rica olunur.

favorinial.com posta adresi:

Muhittin Mahallesi Çetin Emeç Bulvarı Erdim Apt. No:42/1 Çorlu/TEKİRDAĞ